top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставлення товару і відповідальність за невиконання умов даного договору.

Цей текст є угодою між Інтернет-магазином «Крамниця Романа Борсука» https://www.romanborsuk.com/, іменованим надалі «інтернет-магазин», і будь-якою юридичною чи фізичною особою, користувачем послуг Інтернет-магазину, яка надалі іменується «Покупець» і визначає умови придбання товарів через сайт Інтернет-магазину.

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і розд. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин.

 • 1.2. Згідно зі ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного Договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину є факт оформлення замовлення натисканням на посилання «Оформити замовлення» в кошику та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.

 • 1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Покупця на сайті Інтернет-магазину.

 • 1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів, повідомлень та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому сповіщено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

 

2. ТЕРМІНИ та ВИЗНАЧЕННЯ

 • 2.1. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений в Інтернет-магазині.

 • 2.2. «Категорії» - інформація про товари, розміщена в Інтернет-магазині.

 • 2.3. «Оформити замовлення» - рішення Покупця придбати товар, оформлене в Інтернет-магазині.

 • 2.4. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано стосується певної особи чи особи, яка визначається.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • 3.1. Інтернет-магазин зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.

 • 3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж в Інтернет-магазині, в тому числі:

а) добровільний вибір Покупцем товарів за «Категоріями»;

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

в) оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 • 4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині.

 

5. ВАРТІСТЬ і ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 • 5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеної в каталозі) і вартості доставляння.

 • 5.2. Покупець оплачує замовлення будь-яким способом, обраним в Інтернет-магазині.

 • 5.3. Вартість доставлення замовлення оплачується Покупцем самостійно при отриманні замовлення.

 

6. ДОСТАВЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставлення замовлених товарів здійснюється шляхом їх завантаження з Інтернет-магазину в персональний комп’ютер Покупця, якщо це цифрові товари або доставлення за посередництвом державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», якщо це артефакти.

 

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 • 7.1. Цифрові записи, друковані та періодичні видання знаходяться в переліку товарів, що не підлягають обміну чи поверненню згідно з постановою Кабінету Міністрів України за № 172 від 19.03.1994

 • 7.2. Всі інші товари згідно зі ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» покупець має право протягом 14 днів замінити на аналогічні або одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару.

 

8. ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Покупець зобов'язаний:

а) самостійно оформити замовлення в Інтернет-магазині;

б) своєчасно оплатити замовлення на умовах цього Договору;

8.2. Покупець має право вимагати від Інтернет-магазину дотримання умов цього Договору.

8.3. Інтернет-магазин зобов'язаний:

а) дотримуватись умов цього Договору;

б) передати Покупцю товар згідно з обраним зразком за «Каталогом», оформленим замовленням та умовами Договору;

в) Інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати як відповідач у суді та не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дня оформлення замовлення і діє до виконання всіх умов Договору.

ВДАЛИХ ПОКУПОК!

PUBLIC OFFER AGREEMENT

The public offer contract is public, ie in accordance with Article 633 of the Civil Code of Ukraine its conditions are the same for all buyers regardless of status (individual, legal entity, individual entrepreneur). In full agreement with this Agreement, the buyer accepts the terms and conditions of ordering, payment for goods, delivery of goods and liability for failure to comply with the terms of this agreement.

This text is an agreement between the online store "Roman Borsuk's Shop" https://www.romanborsuk.com/, hereinafter referred to as "online store", and any legal or natural person, user of the services of the online store, hereinafter referred to as "Buyer" and determines the terms of purchase of goods through the website of the online store.

This agreement has the character of a public offer, is equivalent to an "oral agreement" and in accordance with the current legislation of Ukraine has the appropriate legal force.

1. TERMS

 • 1.1. This agreement is a public offer (in accordance with Articles 633, 641 and Chapter 63 of the Civil Code of Ukraine) and contains all the essential conditions for the organization of purchase and sale remotely, ie through the online store.

 • 1.2. According to Art. 642 of the Civil Code of Ukraine full and unconditional acceptance of the terms of the public contract, ie the public offer of the online store is the fact of placing an order by clicking on the link "Place an order" in the cart and pay 100% of the order under this agreement.

 • 1.3. The public offer is also accepted when registering the Buyer on the website of the online store.

 • 1.4. By concluding the Agreement, the Buyer confirms that he is fully acquainted and agrees with its terms, and, if the Buyer is an individual, gives permission to process their personal data in order to fulfill the terms of this Agreement, the possibility of mutual settlements, as well as to receive invoices, acts, notices and other documents. Permission to process personal data is valid throughout the term of the Agreement. In addition, by concluding this Agreement, the Buyer confirms that he has been notified (without additional notice) of the rights established by the Law of Ukraine "On Personal Data Protection", the purposes of data collection. The scope of the Buyer's rights as a subject of personal data in accordance with the Law of Ukraine "On Personal Data Protection", he knows and understands.

2. TERMS and DEFINITIONS

 • 2.1. "Goods" - a list of names of the range, presented in the online store.

 • 2.2. "Categories" - information about products placed in the online store.

 • 2.3. "Place an order" - the Buyer's decision to purchase the product, issued in the online store.

 • 2.4. "Personal data" means any information that directly or indirectly relates to a specific person or a person being identified.

3. SCOPE OF THE AGREEMENT

 • 3.1. The Online Store undertakes to transfer ownership of the goods to the Buyer, and the Buyer undertakes to pay for and accept the goods under the terms of this Agreement.

 • 3.2. This Agreement regulates the purchase and sale in the Online Store, including:

a) voluntary choice by the Buyer of goods by "Categories";

b) independent registration by the Buyer of the order in the Online store;

c) payment by the Buyer of the order placed in the Online Store;

d) execution and transfer of the order to the Buyer in the terms of this Agreement.

 

4. ORDERING PROCEDURE

 • 4.1. The buyer places an order in the online store.

 

5.COST & PAYMENT PROCEDURE

 • 5.1. The total cost of the order consists of the cost of the goods (specified in the catalog) and the cost of delivery.

 • 5.2. The buyer pays for the order in any way selected in the online store.

 • 5.3. The cost of delivery of the order is paid by the Buyer independently upon receipt of the order.

 

6. DELIVERY OF THE ORDER

6.1. Delivery of ordered goods is carried out by downloading them from the online store to the personal computer of the Buyer, if they are digital goods, or delivery through the state postal company "Ukrposhta", if they are artifacts.

 

7. RETURN OF GOODS

 • 7.1. Digital records, printed and periodicals are in the list of goods that are not subject to exchange or return in accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine for № 172 of 19.03.1994

 • 7.2. All other goods in accordance with Art. 9 of the Law of Ukraine "On Consumer Protection" the buyer has the right within 14 days to replace with similar or get back the money in the amount of the value of the returned goods.

 

8. RIGHTS & DUTIES

8.1. The buyer must:

a) place an order in the online store;

b) timely pay for the order under the terms of this Agreement;

8.2. The Buyer has the right to require the Online Store to comply with the terms of this Agreement.

8.3. Online store must:

a) comply with the terms of this Agreement;

b) transfer the goods to the Buyer in accordance with the selected sample according to the "Catalog", the order and the terms of the Agreement;

c) The online store is not liable, cannot act as a defendant in court and does not reimburse damages incurred by the Buyer due to the action or inaction of third parties.

 

9. TERM OF THE AGREEMENT

9.1. This Agreement shall enter into force on the date of ordering and shall remain in force until all conditions of the Agreement are met.

GOOD LUCK!

bottom of page