top of page

Інтернет-магазин «Крамниця Романа Борсука» (надалі Інтернет-магазин) використовує політику конфіденційності для демонстрації поваги до приватного життя користувачів. Будь ласка, прочитайте інформацію нижче, щоб дізнатися більше про нашу політику конфіденційності та наше ставлення до персональної інформації, отриманої від користувачів та клієнтів.

ЩО ОЗНАЧАЄ ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ?

Даний документ стосується особистої інформації, зібраної Інтернет-магазином за допомогою свого сайту та її управління.

Ви можете відвідувати Інтернет-магазин без розкриття персональної інформації. Однак, якщо ви хочете придбати товари або використовувати певні послуги Інтернет-магазину, Вам необхідно вказати деякі особисті дані. Інтернет-магазин буде використовувати цю інформацію для відповідей на ваші питання, зв’язку та інформування про нові продукти та послуги.

Вибравши послугу в Інтернет-магазині, Ви на добровільних засадах надаєте нам особисту інформацію та даєте свою згоду на збір даних відповідно до даної політики конфіденційності.

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НЕОСОБИСТОГО ХАРАКТЕРУ

Інтернет-магазин автоматично отримує і записує інформацію неособистого характеру у свої серверні журнали з браузерів користувачів, включаючи вашу IP-адресу, cookie й адреси запитуваних сторінок. Інтернет-магазин може використовувати цю інформацію для налаштування реклами та контенту, які Ви бачите і виконуєте запити для певних продуктів і послуг. 

Інтернет-магазин може розкрити Вашу особисту інформацію у випадках:

  • Коли у нас є згода на поширення такої інформації для досягнення певних цілей;

  • Коли нам необхідно реагувати на розпорядження суду або будь-якого іншого юридичного процесу;

  • Нам необхідно забезпечити безпеку користувачів наших сайтів і захистити права та власність Інтернет-магазину;

  • Коли ми вважаємо, що ваші дії на сторінках наших сайтів порушують правила використання продуктів і послуг Інтернет-магазину.

ВІДСТЕЖЕННЯ ID КОРИСТУВАЧА

Інтернет-магазин використовує Google Analytics для відстеження та аналізу відвідувань сайту та ефективності. Google Analytics використовує унікальний ідентифікатор користувача, якщо він увійшов в систему під своїм ім’ям.

Від імені Інтернет-магазин Google Analytics відстежує дії користувачів, місце розташування, мову, браузер, операційну систему, провайдера і пристрої, що використовуються для доступу до сайту Інтернет-магазину. Ми відстежуємо цю інформацію, щоб поліпшити відстеження своїх клієнтів.

Інтернет-магазин r не буде завантажувати дані, які дозволяють Google ідентифікувати людину (наприклад, ім’я, номер соціального страхування, адресу електронної пошти або будь-які інші особисті дані) або інформацію, яка ідентифікує конкретний пристрій (наприклад, IP-адресу).

Для ухилення від збору даних в аналітиці, відмовтеся від Google Analytics і встановіть спеціальну надбудову в браузері. Для отримання більш докладної інформації по установці та видаленню надбудови дивіться відповідні довідкові ресурси для конкретного браузера.

МЕДІЙНА РЕКЛАМА

Інтернет-магазин здійснює показ реклами й використовує ремаркетинг за допомогою Google Analytics. Це означає, що сторонні ресурси, в тому числі Google, можуть показувати нашу рекламу на сайтах в Інтернеті.

Інтернет-магазин поряд зі сторонніми постачальниками, в тому числі Google, використовує cookies (наприклад, Google Analytics cookie або DoubleClick cookie), щоб оптимізувати показ оголошень на основі Ваших відвідувань сайту.

Якщо ви хочете відмовитися від показу реклами, просто налаштуйте Google Display Network, використовуючи Ads Settings або за допомогою Google Analytics Opt-out Browser Add-on, який буде давати запит в Google Analytics JavaScript не відправляти інформацію про сайт при відвідуванні Google Analytics.

ЗГОДА

Якщо Ви не хочете давати згоду на збір, використання і розкриття вашої особистої інформації, будь ласка, не надавайте її Інтернет-магазину. Якщо особиста інформація була надана, однак Ви хочете заборонити її використання і розголошення, повідомте Інтернет-магазин за адресою електронної пошти: harakternyk.info@gmail.com

БЕЗПЕКА

На жаль, передача даних через Інтернет не може вважатися на 100% безпечною. Проте, ваша інформація на Інтернет-магазин надійно захищена і повністю конфіденційна

Ми також захищаємо вашу особисту інформацію від несанкціонованого доступу за допомогою мережевих брандмауерів, процедур контролю доступу та застосовуємо фізичні заходи безпеки.

Також Інтернет-магазин зберігає вашу особисту інформацію рівно стільки, скільки необхідно для виконання конкретних завдань і цілей, зазначених вище або відповідно до закону.

ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Інтернет-магазин може в будь-який час без попереднього повідомлення та на власний розсуд змінювати правила політики конфіденційності. Будь ласка, періодично перечитуйте політику конфіденційності Інтернет-магазин, щоб бути в курсі таких змін.

ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Якщо у Вас є питання або пропозиції щодо цієї політики конфіденційності, будь ласка, залиште нам повідомлення harakternyk.info@gmail.com

The online store "Roman Borsuk's Shop" (hereinafter the online store) uses the privacy policy to show respect for the privacy of users. Please read the information below to learn more about our privacy policy and our treatment of personal information received from users and customers.

 

WHAT DOES THE PRIVACY POLICY MEAN?

This document applies to personal information collected by the online store through its website and its management.

You can visit the online store without disclosing personal information. However, if you want to buy goods or use certain services of the online store, you need to provide some personal information. The online store will use this information to answer your questions, communicate and inform you about new products and services.

By choosing a service in the online store, you voluntarily provide us with personal information and consent to the collection of data in accordance with this privacy policy.

COLLECTION AND USE OF NON-PERSONAL INFORMATION

The online store automatically receives and records non-personal information in its server logs from users' browsers, including your IP address, cookies and the addresses of the requested pages. The online store may use this information to customize the advertising and content that you see and perform requests for specific products and services.

The online store may disclose your personal information in the following cases:

  • When we agree to disseminate such information to achieve certain goals;

  • When we need to respond to a court order or any other legal process;

  • We need to ensure the security of users of our sites and protect the rights and property of the online store;

  • When we believe that your actions on the pages of our sites violate the rules of use of products and services of the online store.

 

 

 

 

TRACKING USER ID

The online store uses Google Analytics to track and analyze site visits and performance. Google Analytics uses a unique user ID if they are logged in under their own name.

On behalf of the Google Analytics Online Store, it tracks user actions, location, language, browser, operating system, ISP, and devices used to access the Online Store site. We track this information to improve the tracking of our customers.

The online store r will not download data that allows Google to identify a person (such as name, social security number, email address, or any other personal information) or information that identifies a specific device (such as an IP address) .

To avoid data collection in analytics, abandon Google Analytics and install a special add-on in the browser. For more information on installing and removing the add-on, see the appropriate browser-specific help resources.

MEDIA ADVERTISING

The online store displays advertisements and uses remarketing using Google Analytics. This means that third-party resources, including Google, may show our advertising on sites on the Internet.

The online store, along with third-party vendors, including Google, uses cookies (such as the Google Analytics cookie or DoubleClick cookie) to optimize the display of ads based on your site visits.

If you want to opt out of advertising, simply set up the Google Display Network using Ads Settings or the Google Analytics Opt-out Browser Add-on, which will prompt Google Analytics JavaScript not to send site information when you visit Google Analytics.

CONSENT

If you do not wish to consent to the collection, use and disclosure of your personal information, please do not provide it to the online store. If personal information has been provided, but you wish to prohibit its use and disclosure, notify the online store by e-mail: harakternyk.info@gmail.com

 

 

 

SECURITY

Unfortunately, data transmission over the Internet cannot be considered 100% secure. However, your information on the online store is securely protected and completely confidential

We also protect your personal information from unauthorized access through network firewalls, access control procedures, and physical security measures.

The online store also stores your personal information exactly as long as it is necessary to perform the specific tasks and purposes listed above or in accordance with the law.

CHANGES IN THE PRIVACY POLICY

The online store may change the rules of the privacy policy at any time without prior notice and at its own discretion. Please periodically revise the online store's privacy policy to be aware of such changes.

 

QUESTIONS & SUGGESTIONS

If you have any questions or suggestions regarding this privacy policy, please leave us a message harakternyk.info@gmail.com

.

bottom of page